22. Ders - Future Perfect Tense


Maalesef, Türkçede bir karşılığı yoktur. Bu zaman kipi bir hareketin veya halin gelecekte başlayıp, gelecekteki bir zaman noktasında biteceğini veya geçmişte başlayıp belirli bir zaman noktasına kadar süreceğini gösterir. Her halükarda, aksiyon gelecek zamanda bitecektir, tamamlanacaktır.

Dikkat: Bizi ilgilendiren hareketin belli tarihte bitecek olmasıdır, yoksa o tarihin kendisi değil.

1-Gelecekte başlayan hareket gelecekteki bir zaman noktasında biter.

Geçmiş Şimdi Gelecek

Buradaki fikir şudur: Gelecekte bir olay başka bir olaydan sonra vukubulacaktır. Veya bir olay gelecekteki spesifik bir tarihten önce olacaktır.

Örnekler:

By next October I will have graduated. =
Gelecek Ekimde mezun olmuş olacağım.

I am going to (= I will) have finished my work before five o’clock =
Çalışmamı saat beşten önce bitirmiş olacağım.

Will she have learned enough English before she moves to London? =
Londraya taşınmadan önce yeterli İngilizce öğrenmiş olacakmı?

She will have submitted a proposal by the time he resigns. = İstifa ettiği zaman bir öneri yapmış bulunacak.

By next October he will have written his third book. = Gelecek Ekim itibariyle üçüncü kitabını yazmış olacak.

They’ll have been married before coming summer. =
Gelecek yazdan önce evlenmiş olacağız.

She will have retired by the end of 2009. = 2009 sonu itibariyle emekliye ayrılmış olacak.

You will have noticed how complicated the subject is when the lesson is over. = Ders bittiğinde konunun ne kadar karmaşık olduğunu anlayacaksınız.

By the time he comes, the show will have started. = O geldiğinde şov başlamış olacak.

Before you visit them, they will have left the country.= Sen onları ziyaret edene kadar, onlar ülkeyi terk etmiş olacaklar.

I’ll have finished long before you get back = Sen gelmeden çok önce ben bitirmiş olacağım.

I shall have done all the work while you are asleep. = Sen uyurken ben bütün işi yapmış olacağım.

I shall have spent all my money by the end this week. = Ay sonuna kadar tüm paramı harcamış olacağım.

2- Geçmişten başlayıp, gelecekteki bir zaman noktasına kadar devam eden olay ve hareketler.


Geçmiş Şimdi Gelecek

Örnekler:

I’ll have been in Sakarya for five years by the year 2008. =
Sakarya’da 2008 yılı itibariyle 5 yıl yaşamış olacağım.

She will have enjoyed her fifth year in her marriage by next month. = Bu ayın sonunda evliliğindeki beşinci yılını idrak etmiş olacak.

Profiteers will have made lots of money before political conflicts in the country end. = Ülkede politik çatışmalar bitmeden fırsatçılar çok para kazanmış olacak.

If we don’t stop him, he will have eaten and(drunk) drunken everything. = Onu durdurmazsak, her şeyi yemiş içmiş olacak.

By the time I get to the age of fifty I will have visited all the countries.= Elli yaşıma geldiğimde bütün ülkeleri ziyaret etmiş olacağım.

We shall have finished our exams in ten days. =
On gün içind4e sınavlarımızı bitirmiş olacağız.

They will have arrived in İstanbul within half an hour. =
Yarım saat içinde İstanbul’a varmış olacaklar.

They will have completed the construction in three years’ time =
İnşaati 3 yıllık bir zaman içinde bitirecekler.

3-Olasılık veya varsayımı anlatır. Bu kullanımda gelecek zaman gösterilmez.

It’s 9 o’clock my daughter will have come back from the party. = Saat dokuz. Kızım partiden dönmüş olmalı.

Certainly she will have received a good mark. = Tabii ki, iyi bir not almış olacak(olmalı).

The plane won’t have arrived yet. = Uçak henüz varmamış olacak(olmalı).

The match won’t have started yet. = Maç henüz başlamamış olacak (olmalı)

4-Kavrayışımızı geliştirmek için bir karşılaştırma yapalım.

a-Nasıl ki, present perfect şimdiki zamanla ilgilidir, ayni şekilde future perfect kipi de gelecekteki bir zamanla bağlantılıdır.

Present Perfect:

I have read many boks = Bir çok kitap okudum = Şimdi o kitapları biliyorum.

Future Perfect

I shall have read many boks = Çok kitap okumuş olacağım = Gelecekte o kitapları biliyor olacağım.

Her iki zaman kipi beraber de kullanılabilir.

He has been staying in this house for five years. By the end of this month he will have been stayed in this house for 7 years. = Bu evde beş yıldır yaşamakta( şimdi de bu evde yaşıyor). Bu ay sonu itibariyle bu evde yedi yıldır yaşamış olacak.

b-Past Perfect Tense: geçmişte bir olaydan daha önce yaşanan başka bir olayı gösterir.

He had left before I came. = Ben gelmeden önce o gitmişti. Veya

After the manager had come everything was settled. = Yönetici geldikten sonra her şey yoluna girdi.

Benzer şekilde future perfect kipi de gelecekte bir olayın başka bir olaydan önce veya belli bir zamandan önce meydana geldiğini gösterir.

I shall have finished before the others even begin = Başkaları daha başlamadan ben bitirmiş olacağım.

You will have come before 8 o’clock. = Saat sekizden önce gelmiş olacaksın.

5-Her üç perfect tense, yani Present Perfect, Past Perfect ve Future Perfect fiilin 3. haliyle kullanılır.

Mesela, görmek fiili 1. hali = see 2. hali = saw 3. hali = seen

Present Perfect

I have seen it. = Onu gördüydüm(gördüm)

Past Perfect

I had seen it= Onu görmüştüm

Future Perfect:

I will have seen it. = Onu görmüş olacağım.

6- Dikkat :


Zaman cümleciklerinde (time clauses) geniş zaman (simple present) kullanılması bir kuraldır. Bu cümlelerde gelecek zaman kullanılmaz.

Bu nedenle, hiçbir future kipinde olmadığı gibi, bu zaman kipi de when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, zaman edatlarıyla kullanılamaz

Future Perfect Continous Tense:

Seyrek kullanılan bir zaman kipidir. Geçmiş zamanda başlayan ya da gelecekte başlayacak bir olayın gelecek zaman içinde belli bir zaman noktasına kadar devam edeceğini gösterir.

Bu zaman kipinde aksiyon henüz bitmeyecektir, fakat belli bir aşamaya gelmiş olacaktır. Halbuki, future perfect tense bir aksiyonun veya halin gelecekte biteceğini gösterir.

Örnekler:

By the end of next year, we shall have been learning English for 8 years. = Bu yıl sonu itibariyle sekiz yıldır İngilizce öğreniyor olacağım.

By next month I shall have been working in my present company for 10 years.= Gelecek ay itibariyle şimdiki şirketimde on yıldır çalışıyor olacağım.

When this year is over they will have been living in Sakarya for 15 years. =
Bu yıl bittiği zaman Sakarya’da 15 yıldır yaşıyor olacaklar.

 

17 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]