Özgür Bir Eğitim İçin: Özgür Eğitim-Sen Açıldı!

Eğitim, Öğretim
Eğitim, Öğretim
İngilizce Kursları, yabancı dil kursları, yurtdışı eğitim danışmanlığı
İngilizce Kursları, yabancı di…
Danışmanlık, Marka Patent Hizmetleri, Belgelendirme, Mesleki Eğitim Hizmetleri
Danışmanlık, Marka Patent Hizm…
Çocuklar için psikolojik danış…
görsel eğitim dersleri
14 yıl önce


ÖĞRETMEN-SEN 2. Olağan Genel Kongresini yaptı. Abdurrahman Çeliker’in divan başkanlığını yaptığı kongrede üyelerin genel isteği üzerine sendika isim değişikliği yaparak ÖZGÜR EĞİTİM-SEN ismini aldı.

Üniversite çalışanları ve MEB'in öğretmenler dışındaki çalışanları ÖĞRETMEN-SEN isminin kendilerini kapsamadığı gerekçesiyle isim değişikliğini talep ettiler. Bu talep haklı bulunularak sendika isim değişikliğine gitti.ÖZGÜR EĞİTİM-SEN tüzük tadilatı yaparak eğitim sendikacılığında bir ilke imza attı. Çıkar ilişkileriyle ve beklentileriyle yozlaşan sendikacılığa ilke sendikacılığıyla yeni bir sayfa açan sendika resmi ideoloji tekelindeki eğitim anlayışa karşı olduğunu deklare etti.

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN'in manifesto niteliğindeki tüzüğünün 3. maddesi:

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN GENEL AMAÇLARI

Madde 3- Özgür Eğitim-Sen; bireyin insanlık onuruna bağlı doğal hak ve özgürlüklere sahip bir varlık olduğunu kabul eder.

Özgür Eğitim-Sen: İnsan haklarının hiçbir gerekçeyle ihlal edilemeyeceğine inanır. İnsanların sahip olduğu onurun, inancın, kimliğin, değerlerin ve hayat tarzlarının hiçbir irade, ideoloji ya da otorite tarafından yok sayılamayacağını, baskı altına alınamayacağını savunur. Herkes için adalet ve özgürlük ilkesine tutarlı bir şekilde bağlı olan sendika; herkesin hak ve özgürlüklerini eşit ve ayrımsız bir biçimde savunur.

Hukukun üstünlüğü anlayışını benimseyen sendika, devleti ve bürokrasiyi bireyin hizmetinde olan bir araç olarak görür. Hiçbir devlet, kurum veya siyasi partinin uzantısı ya da savunucusu olmayan sendika, kendi bağımsız ve sivil kimliği içinde faaliyet yürütür.

Özgür Eğitim-Sen; bürokrasi ve hükümetlerle çıkar ilişkisine girerek imtiyaz sağlamayı gayri ahlaki bir tutum ve davranış olarak kabul eder. İmtiyaz ve çıkar sendikacılığına karşı adalet ve liyakat ilkelerinin esas alındığı bir sendikacılık anlayışını savunur. Bu anlayışı kendi iç işleyişi için de geçerli kabul ederek; karar süreçlerinde güveni, sorumluluk bilincini, gönüllü katılımı, dayanışmayı ve kardeşliği esas alır.

Özgür Eğitim-Sen; adalet ve özgürlük anlayışı içinde, eğitim ve öğretim sisteminin dinamik ve yaratıcı bir şekilde sürekli yenilenmesinden yanadır.

Eğitim ve öğretimin resmi ideolojiyle yönlendirilmesine karşı olan sendika; insanın özgür bir kimlik ve şahsiyet geliştirebilmesine imkân veren serbest, gönüllü ve çoğulcu bir eğitim anlayışını savunur.

Özgür Eğitim-Sen; ülkemizin tek bir kültür, soy, ırk, etnisite, din ve inanca mensup insanlardan oluşmadığı gerçeğini tanır. Özgürlük, adalet ve barış temelinde kimseyi yok saymayan ve ötekileştirmeyen bir eğitim-öğretim ortamının oluşturulması için çalışır. Bu çerçevede sendika; eğitim müfredatı ile ders kitaplarının ve her türlü eğitim faaliyetinin içeriğinin belirlenmesinde farklı ırk, dil, kültür ve inançların ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurmanın ahlakın, vicdanın ve insan haklarının bir gereği olduğuna inanır.

Özgür Eğitim-Sen; farklı düşünce, kültür, cinsiyet, din ve inanca sahip yurttaşlara yönelik ayrımcılık ve dışlayıcılığın her çeşidini reddeder; onlara karşı ayrımcılık yapan ve başta eğitim olmak üzere her türlü hakkını kullanmasına engel olan anlayışlara karşı temel hak ve özgürlükleri savunur.

Özgür Eğitim-Sen; eğitim ve öğretimin gerekleriyle ilgili olmayan herhangi bir nedenle kimsenin bu hakkından yoksun bırakılamayacağını savunur; cinsiyetçilikle ve kadınlara yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele eder.

Adalet, barış ve huzurun sağlanabilmesi için eğitim sisteminde çoğulculuğun göz önünde bulundurulmasını; ahlaki, vicdani ve insani bir gereklilik kabul eder. Bu sebeple, eğitimde ayrımcılığın, dayatmacılığın ve ötekileştirmenin bütün çeşitlerine karşıdır.

Özgür Eğitim-Sen; eğitim-öğretimin her aşamasında hizmet alan ve hizmet veren açısından kılık-kıyafetin tamamen bireylerin özgür iradelerine, çocukların kılık-kıyafeti konusunda ise tercihin ailelere bırakılması gerektiğini savunur.

Özgür Eğitim-Sen; evrensel insan haklarının ruhuna uygun bir şekilde çocukların dini eğitim hakkının kullanımına ilişkin kararın velide olduğunu kabul eder. Eğitim sisteminin bu konuda hiç kimseye dayatmada bulunamayacağını; sivil öğrenim yollarının da açık olması kaydıyla, yurttaşların talebi halinde devletin herhangi bir dinin öğretimini programa dâhil ederken, ilgili yurttaşların katılım ve rızasını esas alması gerektiğini savunur.

Özgür Eğitim-Sen; sivil toplumun eğitim müfredatını kendisi belirlemek suretiyle okullar açmasını ve devletin söz konusu okullara insan hakları temelinde denetleyicilik yapmasını benimser.

Özgür Eğitim-Sen; her türlü ücretin hesaplanmasında adalet ve hakkaniyet gibi kriterlerin esas alınması gerektiğini benimser.

Özgür Eğitim-Sen; ücret adaletsizliğinin, meşru sermaye dolaşımını ve sağlıklı gelir dağılımını imkânsız hale getirerek; ekonomik dengeyi ve sosyal yapıyı bozacağına, insanlığın geleceğini tehlikeye sokacağına, yoksulluğu ve açlığı artıracağına, yoz egemen gruplar yaratacağına inanır.

Özgür Eğitim-Sen: Ortadoğu, Orta Asya, Kafkas ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere bütün dünya ülkelerinin sivil toplum örgütleriyle; farklı kültürlerin tanışması, karşılıklı fikir alışverişi ve dünya barışına katkı sağlamak amacıyla ortak projeler hazırlayıp yürütür, konferanslar ve paneller düzenler.

İrtibat:

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN

Fevzi Paşa Mahallesi İbrahim Müteferrika sok. no:13/10 Ulus/ANKARA

Tel: 0.312.3091457 Fax: 0.312.3091458