Karasu'da çekilen Tereddüt Toronto'da dünya galasında

Yeşim Ustaoğlu’nun bir bölümü Karasu’da çekilen son filmi “Tereddüt”, dünya galasını Kanada'nın en büyük şehri ve ticaret merkezi, Ontario eyâletinin başkenti Toronto’daki Uluslararası Film Festivali’nde yapacak. Festival 8-18 Eylül tarihleri ara- sında gerçekleştirilecek. Film Çağdaş Dünya Sineması bölümün¬de gösterilecek.

Ünlü oyun­cu­lar

Funda Er­yi­ğit ve Ecem Uzun’un baş­ro­lü­nü pay­laş­tı­ğı “Te­red­düt”, bir Ana­do­lu ka­sa­ba­sın­da yol­la­rı ke­si­şen fark­lı iki genç ka­dı­nın bir­bir­le­ri­ne çar­pan ve dö­nü­şen ha­yat­la­rı­nı konu alı­yor. Diğer rol­ler­de Meh­met Kur­tu­luş, Okan Ya­la­bık ve Ser­kan Kes­kin var.

Yeşim Us­ta­oğ­lu fil­mi­ni, Titus Kre­yen­berg, Ma­ri­an­ne Slot, Kla­udia Smi­eja ve Eliza Ocz­ko­ws­ka­or­tak ya­pım­cı­lı­ğın­da ger­çek­leş­tir­di. Fil­min Tür­ki­ye gös­te­rim ta­ri­hi henüz açık­lan­ma­dı.

Yeşim Us­ta­oğ­lu kim­dir?
1960 Kars Sa­rı­ka­mış do­ğum­lu.Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık me­zu­nu. Si­ne­ma­ya kısa film­ler­le baş­la­dı, ar­dın­dan uzun met­ra­ja geçti.
Film­le­ri: (Yö­net­men) Bir Anı Ya­ka­la­mak (1984), Mag­na­fan­tag­na (1987), Düet (1990), Otel (1992), İz (1994-İstan­bul hem de Nürn­berg Film fes­ti­val­le­rin­de En İyi Film ödülü), Gü­ne­şe Yol­cu­luk (1998- İstan­bul ve An­ka­ra film fes­ti­val­le­rin­de En İyi Film), Bu­lut­la­rı Bek­ler­ken (2003), Sırt­la­rın­da­ki Hayat (2004), Pan­do­ra’nın Ku­tu­su (2008). (Se­na­rist) Otel (1992)
Kaynak: Karasuhaber
dünya klasikleri
6 yıl önce
title
Yorumlar
[İlk yorum yapan siz olun]