İngilizce - Türkçe Halife Ali'den Yöneticilere Tavsiyeler

1) Halk’a karşı içinizde daima sevgi ve nezaket duyguları besleyin, onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlayıp, sert davranmakla başarı kazanacağınız fikrine kapılmayın.

Develop in your heart the feeling of love for your people and let it be the source of kindliness and blessing to them. Do not behave with them like a tyrant. Do not ever hold the view that rebuking and mistreating them will bring you success.

2) Müslüman olsun veya olmasın, herkese karşı eşit davranın. Müslümanlar; kardeşleriniz, Müslüman olmayanlar ise sizin gibi birer insandır.

Treat everybody equally whether Muslim or not. Remember that the Muslims are your brethren in religion and non-Muslims are your brethren in kind.

3) Affetmekten usanmayın, Cezalandırmakta acele etmeyin. Emriniz altında bulunanların hataları karşısında hemen öfkelenip, kendinizi kaybetmeyin.

Do not regret to have forgiven and take your time before punishing. Do not loose control of yourself by getting furious at the mistakes of your subordinates.

4) Taraf tutmayın, bazı insanları kayırmayın. Bu tür davranışlar sizi zulme ve spotluğa sevkeder.

Remain unbiased. Don’t give anyone preferential treatment. For, such acts will lead you to cruelty and tyranny.

5) Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş, devletin suçlarından ve zulümlerinden kaçınmış olmalarına dikkat edin.

Select the civil servants among those who have not served cruel administrators and make sure that they’ve refrained from state crimes and cruelty in the past.

6) Yardımcılarınızı doğru, dürüst ve nazik kimselerden seçiniz. Bunlar arasında çıkar ummadan ve korkmadan acı gerçekleri söyleyebilenleri tercih edin.

Choose your deputies among straightforward, honest and kind persons. Prefer among them the ones that have the courage to cite bitter truths without considering self-interest.

7) Tayin edilecek kişiler konusunda araştırma yapmayı ihmal etmeyiniz.

Do not neglect to make investigations about the people to be designated for the positions.

8) Haksız kazanç ve ahlaksızlıklara düşmemeleri için, memurlarınıza yeterince maaş ödeyin.

Pay your staff sufficiently to avoid immoral acts and bribery.

9) Memurlarınızın hareketlerini kontrol edin ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanın.

Control the behavior of your staff through people that you trust.

10) Mektup ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap vermeye çalışın.

Do your best to respond the letters and applications personally.

11) Halkın güvenini kazanın ve kendilerini onların iyiliği için çalıştığınıza inandırın.

Earn the trust of the common people and make them believe that you work for the good of them.

12) Vaadinizden ve sözünüzden hiçbir zaman dönmeyin.

Never break your promise or word.

13) Esnaf ve tüccarlara dikkat edin, onlara gereken önemi verin. Fakat ihtikar, karaborsa ve mal yığmalarına izin vermeyin.

Be aware of merchants and tradesman and give them due importance. However, avoid excessive profits, black marketing and hoarding.

14) El sanatlarının gelişmesine yardım edin. Çünkü bu çalışmalar yoksulluğu azaltır, hayat standardını yükseltir.

Support handicrafts, for it will decrease poverty and raise standard of living.

15) Tarımla uğraşanlar, devletin servet kaynağıdır ve bir servet gibi korunmalıdır.

Those employed in agriculture are sources of wealth of the state and they should be protected like treasures.

16) Mukaddes görevinizin yoksul, sakat ve yetimlere bakmak olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Memurlarınız onları incitmesin, onlara kötü davranmasın. Onlara yardım edin, koruyun ve yardımınıza ihtiyaç duydukları zaman huzurlarınıza çıkmalarına engel olmayın.

Keep in mind that it is your sacred duty to take care of the poor, disabled and orphans. Don’t let your employees offend and mistreat them. Help and protect them and allow them to come before you whenever they need you.

17) Kan dökmekten kaçının. İslami hükümlere gore öldürülmesi gerekmeyen kimseleri öldürmeyin.

Avoid blood shed. Kill no one other than those to be executed as per Islamic rules.

16 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]