Akyazı'da jeotermal kaynak ruhsatı kiraya verilecek

Sakarya Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Harunusta Mahallesi ve çevresini kapsayan jeotermal kaynak işletme ruhsatını kiraya verecek.

Kira işlemi için 22 Mayıs saat 15.00'de SASKİ Genel Müdürlük binası toplantı salonunda ihale gerçekleştirilecek.

 

İhale şartları şöyle; "

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası

Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

Gerçek kişi olması halinde yıl içinde alınmış onaylı nüfus cüzdan sureti.

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

 

Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

İhale dokümanının satın alındığına İlişkin Form ve vezne alındı makbuzu,

Geçici Teminat,

Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

Vergi Dairesi Başkanlığından alınacak (İhale tarihinden önceki son 1 ay içinde alınmış) “Vergi Borcu Yoktur” yazısı

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak (İhale tarihinden önceki son 1 ay içinde alınmış) “SGK Borcu Yoktur” yazısı

Her sayfası imzalanmış “SASKİ Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahasına Ait Kira Şartnamesi, SASKİ Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahasına Ait Teknik Şartname ve
SASKİ İhale Yönetmeliği”

Ortak girişimler ihaleye katılabilir. Ortak girişimlerin ihaleye girmesi halinde pilot ortak ve diğer ortakları gösteren noter tarafından düzenlenmiş beyanname.

 

Belgelerin sunuluş şekli:

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ilanın 6.1 maddesi a-b-c-ç-g-h-ı bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.

 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklif son teklif sayılacaktır.

İdaremiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp-yapmamakta, herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.

3 yıl önce
Yorumlar
[İlk yorum yapan siz olun]