10. Ders - Yardımcı Fiiller

Yardımcı Fiiller – Auxillary Verbs = Helping Verbs

Yardımcı fiilin (auxillary verbs = helping verbs) fonksiyonu, cümledeki ana fiil hakkında anlam (semantic) veya sözdizimi (syntantic) bakımından ilave bilgiler vermektir. Ana fiil ile yardımcı fiil anlamsal (semantic) yönden birbirinden farklıdır. Yani, cümle içinde her ikisinin fonksiyonu farklıdır. Yardımcı fiiller esas fiille beraber, eylemin ne zaman yapılacağı hakkında bilgi verir

Yardımcı fiilerin sayısı 3 ( üçtür):

- To be - To do - To have Yukarıdaki üç grup yardımcı fiil aynı zamanda ana fiil olarak da kullanılabilir.

Ayrıca, şu hususlara da dikkat edin :

a) Her cümlede ana fiil ile beraber yardımcı fiil göremezsiniz. b) Cümlede, eating, running gibi “ing” li fiil (gerund) gördüğünüzde, ayrıca yardımcı fiil de mutlaka vardır. c) Bir cümlede en fazla 3 (üç) yardımcı fiil olabilir. Örnek : You should have been watching the news = Haberleri seyretmekte olmalıydın cümlesinde ; (should, have, been) yardımcı fiillerdir. Esas fiil ise, watching sözcüğüdür.A) A) To be Fiili: 1- Tanım ve Açıklama Türkçe dilbilgisinde motomot karşılığı yoktur. Türkçede fiilin sonuna eklenen son ekler to be fiilinin karşılığıdır. İngilizce dilinin en kuralsız fiilidir. Bukalemun gibi kılıktan kılığa girer. İstisnai bir fiildir. Orta derecede hatta ileri derecede İngilizce düzeyine ulaşmak için çok iyi anlaşılması şarttır. Zamana ve zamire göre birbirine hiç benzemeyen aşağıdaki şekilleri alır:being, been, am, are, is, was, wereToparlayalım: her ne kadar sözlükteki anlamı “olmak” ise de, tam karşılığı Türkçe ‘ de cins isimlerin sonuna gelen aşağıdaki eklerdir: ım-ın-um-sın-sin-dır-dir-dur-iz-ız-uz-siniz-sunuz “to be or not to bethat is the question”Shakespeare’in Hamlet piyesindeki bu sözler, “to be” fiiline ün kazandırmış, hatta onu adeta kutsamıştır. 2- Cümle İçinde Kısaltılarak Kullanılırlar. I am = I’m
You are = You’re
He is = He’s
She is = She’s
It is= It’s
We are = We’re
They are = They’re
3- Tekil isimlerle is, çoğul isimlerle are kullanılır. He is a boy = O bir (erkek) çocuktur.She is a girl. = O bir kızdır. They are workers = Onlar işçidir. We are your children = Biz senin evlatlarınız. İstisna : to be fiilinin (I = ben) zamiri için hususi bir şekli vardır: am. Bu kelime sadece I için kullanılır. I daima büyük harf olarak ve noktası yazılır. Bazen resmi olmayan yazılarda I küçük harfle yazılır. O zaman üstünde nokta bulunur. “i” halini alır. I am (I’m) your admirer. = Ben hayranınızım. I am coming home = Eve geliyorum. (tavsiye edilmez) 4- Geçmiş Zaman Halleri was ve were Şeklindedir.Was, am ve is in geçmiş zaman hali; Were ise are geçmiş zaman halidir. Yani: was tekil öznelerle, were çoğul öznelerle kullanılır.Örnekler: He was our man = O bizim adamımızdı. She was our leader = O bizim liderimizdi. They were our enemies = Onlar düşmanımızdı. I was upset. = Kızgındım. 5- Fonksiyonları To be fiili etrafımızdaki nesneleri tasvir etmek, niteliklerini,konumlarını belirtmek istediğimizde kullanacağımız temel fiildir. She is my sister = O benim kız kardeşimdir.You are my best friend = Sen en iyi arkadaşımsın You’re so kind. = Çok naziksiniz. - Hem yardımcı fiil hem de esas fiil olarak işlev görür. She is walking = O yürüyor, cümlesinde, is yardımcı fiil, walking ana fiildir. I am teaching you English = Size İngilizce öğretiyorum, cümlesinde am yardımcı fiil, teaching ana fiildir. She is a lady = O bir hanımdır cümlesinde is asıl fiildir. He is waiting form me. = O beni bekliyor. is yardımcı fiil, waiting asıl fiildir (ordinary verb)They are students = Onlar talebedir cümlesinde are esas fiildir.- Durum (hal) bildirir. I am so sad now. = Şimdi çok üzgünüm She is lovely = O enfes birisi You were in the kitchen, when I came in = Ben içeri girdiğimde, mutfaktaydın.We will be in Bodrum next week.= Önümüzdeki hafta Bodrum’da olacağız. Cümleleri bir hareketi değil, içinde bulunulan statik halleri anlatır. .- Hareket Bildirir Ancak, bu fiil, belirli anlamı olduğunda continuous (süreklilik gösteren) şekilde de kullanılır. Nitekim, aşağıdaki örneklerde “to be” fiili hal değil, hareket yani dinamizm bildirir. You are being very rude. = Çok kabalık ediyorsun. He was being careless = Dikkatsiz hareket ediyordu6) Aktif Cümleyi Pasif Cümleye Çevirmek İçin Kullanılır (Passive Voice)İngilizcede Pasif cümleler çok önemlidir. Pasif cümleler bir olayın veya hareketin üçüncü bir kişi ağzından anlatılmasıdır. Aktif cümleyi pasife döndürmek için “to be” fiili kaçınılmazdır.Aktif cümle : Someone has stolen my wallet = Birisi cüzdanımı çaldı.Pasif cümle : My wallet has been stolen = Cüzdanım çalındı. Örnekler : The bridge was built last year. = Köprü geçen yıl inşa edilmişti. Milk is used for making butter and cheese. = Süt yağ ve peynir yapmak için kullanılır. The stolen car has been found = Çalınan araba bulundu. 7- Cümlenin başına getirilerek soru cümlesi yapılır.You are smiling = Gülümsüyorsun. Are you smiling? Gülümsüyor musun? She is talking = O konuşuyor.Is she talking = O konuşuyor mu?? He was working = O çalışıyorduWas he working? Çalışıyor mu?8- “Were”Yardımcı Fiili Dilek Kipi (Subjunktive Mood) Yapımında Kullanılır If I were a rich man = Ah, bir zengin olsaydım. If I were you = Senin yerinde olsaydım 9- Bağlaç Yapmak için Kullanılır

The guy who is sitting next to you. = Yanıbaşında oturan adam

The policeman who was chasing the robber = Soyguncuyu kovalayan polis. The workers who were paid poorly made a strike = Düşük ücret ödenen işçiler grev yaptı. 10) There is, there are, there was, there were
Türkçe'de "var" anlamına gelir . Tekiller ve sayılamayan isimler için “there is” , çoğullar içinse “there are" kullanılır. Böylece: is ve are şeklindeki to be fiili ile meydana getirilirler. Örnekler :
There is a house in the garden. = Bahçede bir ev vardır. There are trees in the field. = Tarlada ağaçlar var.
There is no money in my pocket. = Cebimde hiç para yok. There is a book on the table = Masanın üstünde bir kitap var. There are students in the garden = Bahçede talebeler var.Are there flowers in the vase?= Vazoda çiçekler var mı? How many girls are there in the classroom? = Sııfta kaç kız var. Geçmiş zaman şekilleri there was, there were; Türkçeye vardı, vardılar kelimeleriyle tercüme edilir. There was nobody at home = Evde kimse toktu. There were three teachers in the teachers room. = Öğretmenler odasında üç öğretmen vardı. 11- Dolambaçlı İfadeler (Roundabout ways of saying) Daha basit olarak, tek bir fiil ile ifade edilebilecek cümleler bazen “to be” yardımcı fiili ile dolambaçlı (roundabout) şekilde söylenir. Normal ifade To be ile dolambaçlı ifade Earlier, the world didn’t exist = Earlier, the world was not in existence (Önceleri dünya yoktu) - This rule doesn’t apply to small companies = This rule is not applicable to small companies.= (Bu kural küçük şirketlere uygulanmaz.) - We agree with each other = We are in agreement with each other (Birbirimizle anlaşıyoruz.)- Price hikes indicate inflation = Price hikes are indicative of inflation (Fiyat artışları enflasyon işaretidir. )- It violates the rules. = It is a violation of the rules. (Bu kuralların ihlalidir)- He abused his power = He was abusive of his power (Gücünü kötüye kullandı)- I have received your letter = I am in receipt of your letter (Mektubunuzu aldım.)- You possessed a big portfolio of securities = You were in possession of a big portfolio of securities (Büyük bir menkul kıymet portföyüne sahiptiniz.)- Turkey influences other countries = Turkey is influential on other countries. (Türkiye diğer ülkeleri etkiler.)- Our factory will operate soon = Our factory wil be operative soon. (Fabrikamız yakında faaliyete geçecek.)- We have to support the poor = We have to be supportive of the poor. (Yoksulları desteklemeliyiz.)- This word derives from Latin = This word is derived from Latin (Bu kelime Latince’den alınmadır.)- He desires (wants) a luxurious llife = He is desirous of a luxurious life. (O lüks bir hayat arzuluyor.)- The mother attended her daughter in the hospital = The mother was in attendance of her daughter in the hospital. (Anne, kızına hastanede refakat etti.)- I admit that I erred = I admit that I was in error. (Hata yaptığımı kabul ediyorum.)- What factors determine the result = What factors are determinative of the result. (Bu sonucu hangi faktörler belirler. )- Globalization benefit from the breakthroughs in tecnology. = Globalization is benefited by the breakthroughs in technology. (Küreselleşme teknolojideki ilerlemelerden yararlanır.)- Poverty can promote personal success = Poverty can be promotive of personal success. (Yoksulluk kişisel başarıyı teşvik edebilir.)- Real estate doesn’t always produce income = Real estate is not always productive of income . (Mülk her zaman gelir getirmez (üretmez).) - I can swim in deep water. = I am able to swim in deep water. (Derin suda yüzebilirim.)- We can’t accept your offer = We are unable to accept your offer. (Teklifinizi kabul edemeyiz.)- The procedures bind every employee = The procedures are binding upon every employee. (Prosedürler, her çalışanı bağlar)- He may enter this area = He is authorised to enter this area. (O bu alana girebilir (girmeye yetkilidir).) 12) To be fiili ile emir veya istek cümleleri (Imperative) Be yourself! = Kendin gibi ol, doğal davran, başkalarını taklit etmeBe careful! = Dikkatli ol, Be on the alert! = Teyakkuz halinde olDon’t be foolish! = Enformel konuşmada “saçmalama, aptal olma” anlamında kullanılırBe my guest = Buyrun.B) B) To Have1) Tanımlar ve Açıklama En yaygın olarak kullanılan ve bilinen anlamında “sahiplik (iyelik)” bildirir.

Üçüncü tekil şahıs halinde “has” şeklini alır. Mesela,

She (he) has a pretty face = Güzel bir yüzü var.I have much money = Çok param var. We have some problems = Bazı sorunlarımız var. 2) İkinci ve Üçüncü Hali “Had” Şeklindedir.They had a big house. = Büyük bir evleri vardı.= Büyük bir eve sahiptiler.

We had lived in different cities. = Farklı şehirlerde yaşamıştık.

3) Yemek, İçmek, Banyo yapmak vs gibi Eylemler için Kullanılırlar.- We have dinner at 7 o’clock. = Saat yedide akşam yemeği yeriz.- They have lunch at a restaurant. = Öğle yemeğini lokantada yerler. - I have a bath every morning. = Her sabah banyo yaparım- have a say = Söz sahibi olmak He has the final say in the family.4- To Have fiiliyle Emir veya istek cümleleri (Imperativs with have )- Have a look = Göz atmakHave a look at this report = Bu rapora bir göz at. - Have a nice day! = İyi günler - Have a cigarette = Bir sigara al- Have a drink = Bir içki al. - Have a rest = İstirahat et.- Have a sit = Otur 5- To Have fiiliyle Deyimler : - have’s and have-not’s = zenginler ve fakirler, varlıklılar ve yoksullar The have’s and have-not’s live together in a society = zenginler ve fakirler toplumda beraber yaşarlar. 6- Hem yardımcı fiil hem esas fiil olarak kullanılabilirlerShe has a new car = Onun yeni bir arabası var.I have some money = Param var , gibi cümlelerde ana fiildir.I have seen you = Seni gördüm, cümlesinde ise yardımcı fiildir. She has loved nobody = O kimseyi sevmedi.7- “Have” Yardımcı Fiil Olarak Perfect Tense Kiplerini Yaratır

Present Perfect Tense

I have been to London many times = Çok kez Londra’da bulundum. He has seen so many countries = Bir çok ülke gördü. Present Perfect Continous Tense I have been learning English for five years = Beş yıldır İngilizce öğrenmekteyim. He has been working very hard = O çok sıkı çalışmakta. Past Perfect Tense

I had done my homework before someone visited me = Birisi ziyaret etmeden önce ödevimi bitirmiştim.

Ali was very hungry, because he hadn’t eaten anything for the whole day = Ali çok açtı, çünkü bütün gün hiçbir şey yememişti. Past Perfect Continous Tense I was so tired when I came home. I had been walking all the day. = Eve geldiğimde çok yorgundum. Bütün gün yürümüştüm.He looked so dirty because he had been fixing his car since early in the morning. = Çok kirli görünüyordu çünkü sabaın erkeninden berfi arabasını tamir etmekteydi. Bu zaman kipleri ilgili bölümlerde incelendiğinden ayrıntıya girmiyorum.8- Soru Cümleleri Yapar: Yardımcı fiil olarak soru cümleleri yapar: Have you got a car ? = Araban var mı? Have I seen you before = Seni daha önce gördüm mü? Has he been to the zoo = O hayvanat bahçesine gitti mi?9- Uzun sorulara kısa yanıtlarEn uzun cümlelere dahi have ile çok kısa yanıtlar verilebilir. Have you seen your uncle dancing like a professional dancer ? (Amcanın profesyonel bir dansçı gibi dans ettiğini gördünmü?) uzun sorusuna aşağıdaki kısa yanıtlar verilebilir. Yes, I have veya No, I haven’t C- To Do1- Tanım ve Açıklamalar:Üçüncü tekil şahısta “-es” takısı alır. Geçmiş zamanda “did”, past participle yani 3. halde “done” biçimini alır. Hem esas (ordinary) fiil olarak, hem de yardımcı fiil olarak görev yapar.İngilizcede en önemli fiillerden biridir veya en önemlisidir. Hem yardımcı fiil hem esas fiil olarak işlevini biraz ayrıntıya girerek incelememiz yararlı olur. Esas fiil olarak anlamı yapmak, etmektir. Fakat Türkçeye tercümede “to make” sözcüğünün karşılığı da aynıdır. İngilizce’de tabii ki bu iki kelime arasında farklar var. Dolayısıyla, ne zaman “do”, ne zaman “make” kullanılacağı haklı olarak tereddüt uyandırır. Aşağıdaki bilgiler bu karışıklığı önlemede size yararlı olacaktır. 2- “Do” Fiiliyle Kullanılan Günlük Faaliyetler- Gündelik uğraş ve işler “do” ile ifade edilir. Dikkat edilirse, bu işler genellikle fiziki bir nesne yaratmaz. - Job ( İş, görev).We always do our job properly. = Biz daima görevimizi düzgünce yaparız. - Work (çalışma).

You did a good work = İyi iş yaptın

- Homework (Ev ödevi) Students should always do their homework in time. = Talebeler görevlerini daima zamanında yapmalıdır. - Housework (Ev işi)My wife hates housework. = Eşim ev işinden nefret eder.- Ironing (Ütülemek, Ütü yapmak)She always irons her big brother’s clothes. = Abisinin elbiselerini daima ütüler. - Do the dishes ( Bulaşık yıkamak ) You love eating, but you dislike doing the dishes. = Yemeyi seviyorsun ama bulaşık yıkamaktan nefret ediyorsun. - (Do (the) cleaning = Temizlik yapmak)
17 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]
f64e8224d82c942c4a9c9d8354f7dca6@